Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN

Van der Veen Bestratingen


Algemeen

Deze algemene voorwaarden gelden voor alle door Van der Veen Bestratingen gesloten overeenkomsten en zijn van toepassing op alle door Van der Veen Bestratingen gedane aanbiedingen, leveringen en diensten, zulks met uitsluiting van eventuele algemene voorwaarden van de wederpartij/derden.


1. Eigendomsovergang en risico

Behoudens het in Artikel 2 en verder gestelde gaat het eigendom van, en het risico voor beschadiging of tenietgaan van goederen, geheel of gedeeltelijk, op de koper over bij de levering. Zolang de koper niet het volledige bedrag van de koopsom met eventueel bijkomende kosten heeft voldaan of daarvoor zekerheid gesteld, behoudt Van der Veen Bestratingen zich het eigendom van de goederen voor. In dat geval gaat het eigendom op de koper over zodra hij aan al zijn verplichtingen jegens Van der Veen Bestratingen heeft voldaan. Indien het verkochte geleverd is maar nog niet betaald mag de koper het niet aan derden ter hand of ter beschikking stellen op grond van welke titel of welke benaming dan ook. Hieronder valt onder meer de (gedeeltelijke) overdracht van goederen in eigendom, (onder)pand of bezitloos pand
Bij verlies, diefstal, inbeslagneming e.d. van het verkochte is de koper verplicht, zolang geen integrale betaling heeft plaatsgevonden, zulks binnen 24 uren na de ontdekking daarvan aan Van der Veen Bestratingen te melden.
Door het simpele feit van niet nakoming of overtreding van het in dit artikel bepaalde verbeurt de koper dadelijk een opeisbare boete tot het bedrag dat gelijk is aan de koopsom. Artikel 3 blijft buiten toepassing indien de wederpartij een bedrijf uitoefent, waarbij het verkopen van het geleverde doel is.


2. Levering

De koper heeft recht op levering van een deugdelijk product. De levering van de goederen vindt plaats op het adres van de koper, tenzij partijen schriftelijk een andere plaats van aflevering zijn overeengekomen. Bezorging vindt uitsluitend plaats in Nederland en enkele grensstreken in België en Duitsland. Zie voor nadere aanduidingen de pagina "bezorging" op deze site. Indien bestellingen en betalingen worden ontvangen voor landen en regio's die buiten dit genoemde vallen, zal de bestelling worden geannuleerd en zullen betalingen worden geretourneerd. De levering van de goederen vindt plaats binnen 7 werkdagen na het betalen van de geplaatste bestelling, tenzij partijen anders overeengekomen zijn. Van der Veen Bestratingen heeft het recht de bestelde goederen naar boven af te ronden op volle lagen uit een verpakking. Is levering op de overeengekomen dag niet mogelijk, dan kan Van der Veen Bestratingen het tijdstip van levering eenzijdig wijzigen, zonder dat hierdoor voor de koper recht op schadevergoeding van enige directe of indirecte schade ontstaat. De levering is voltooid op het moment dat de goederen ter vrije beschikking staan van de koper. Indien een tijdige levering onmogelijk is als gevolg van overmacht of andere onvoorziene omstandigheden, wordt de levertijd verlengd tot dat moment waarop Van der Veen Bestratingen redelijkerwijze in de gelegenheid is tot levering. Als overmacht zal in ieder geval hebben te gelden natuurgeweld, vorst en staking. Om twijfels en discussies omtrent de betalingscapaciteit van de koper te voorkomen zal Van der Veen Bestratingen bestellingen uitsluitend in behandeling nemen nadat  de koper het volledige bedrag van de bestelling heeft voldaan. Bestellingen waarbij het goederenbedrag lager ligt dan € 175,00 kunnen helaas niet worden geleverd. 

3. Ontvangst en reclames

De koper verklaart het gekochte in goede staat met alle toebehoren te hebben ontvangen en dit bij aflevering te hebben gecontroleerd. De koper heeft ten allen tijde het recht de koop binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van de goederen zonder opgaaf van redenen te ontbinden. Zie hiervoor de retourvoorwaarden in artikel 5. Reclames dienen schriftelijk per aangetekende brief te geschieden binnen 14 kalenderdagen na de levering. Na afloop van deze termijn wordt de koper geacht de goederen onvoorwaardelijk te hebben aanvaard. Indien de koper de geleverde goederen heeft verwerkt, bewerkt of anderszins heeft gebruikt is het recht te reclameren vervallen, ook binnen de in Artikel 2 genoemde termijn. Ook in dat geval wordt de koper geacht de goederen onvoorwaardelijk aanvaard te hebben.

 

4. Voorwaarden voor retourzending en ontbinding van de koopovereenkomst

1.  Met ingang van 13 juni 2014 is de wettelijke bedenktijd bepaald op 14 dagen. Derhalve heeft koper het recht zonder opgave van redenen het product of de producten, binnen 14 kalenderdagen, ingaande de dag van ontvangst, terug te sturen naar Van der Veen Bestratingen Bij gebruikmaking van deze bedenktijd ontbindt koper de overeenkomst. Ook heeft koper het recht de overeenkomst te ontbinden vóór de goederen zijn geleverd. Mochten de goederen inmiddels op transport zijn gesteld, dan dient rekening te worden gehouden met kosten voor retourzending, zie artikel 4;
2. Koper dient per e-mail, brief of fax een verzoek in te dienen voor terugname van het product alvorens hij dit verstuurt. Er kan gebruik worden gemaakt van het modelformulier. Open dit formulier hier;
3. De volledige order dient binnen 14 dagen na ontvangst van de bevestiging tot ontbinding te worden teruggestuurd. Het is niet mogelijk een deel van een order te retourneren. Uitzonderingen op retourzending staan vermeld in lid 5 en 6 van dit artikel;
4. Koper dient zelf zorg te dragen voor de retourzending naar Van der Veen Bestratingen De kosten hiervan komen voor rekening van koper;
5. Deelpakketten zijn speciaal voor koper samengesteld en kunnen niet geretourneerd worden;
6. Speciaal voor koper bestelde orders kunnen niet geretourneerd worden;
7. Eventuele schade welke ontstaat tijdens het retour zenden aan Van der Veen Bestratingen zijn voor verantwoording en rekening van koper;
8. Indien Van der Veen Bestratingen de retourzending dient te verzorgen, zal Van der Veen Bestratingen koper voorafgaand aan de retourzending hiervan prijsopgave doen;
9. Indien koper de retourzending verzorgt, dienen de goederen te worden verzonden naar het adres welke wordt verstrekt door Van der Veen Bestratingen
10. De goederen dienen geheel compleet en in de originele staat te zijn; ongebruikt te zijn; schoon te zijn; zoals koper deze heeft ontvangen; geadresseerd te zijn aan het door Van der Veen Bestratingen opgegeven retouradres. Na ontvangst van de goederen zal het totale orderbedrag, minus de eventuele kosten voor retourzending, binnen 14 dagen geretourneerd worden aan koper.

5. Aanbiedingen

Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk een geldigheidsduur is vermeld. Van der Veen Bestratingen is slechts door een aanbieding gebonden indien zij binnen de aanbiedingstermijn schriftelijk bericht van aanvaarding ontvangen heeft, waarmee de overeenkomst tot stand komt.

6. Prijzen en betaling

Indien de kostprijs van de door Van der Veen Bestratingenverkochte producten een verhoging mocht ondergaan op grond van ondermeer veranderende invoerprijzen, prijswijzigingen , een wijziging in lasten, wijzigingen in heffingen en/of andere rechten of plichten, is Van der Veen Bestratingen gerechtigd de prijzen aan te passen, ook in geval de order reeds bevestigd is. Van der Veen Bestratingen zal hiervan de koper schriftelijk mededeling doen. Koper heeft het recht hierop de koop te ontbinden. Indien de koper niet binnen de overeengekomen termijn heeft betaald ontslaat hij daarmee Van der Veen Bestratingen van de plicht de goederen op de afgesproken datum af te leveren. Indien betalingen worden opgeschort, zal automatisch ook de aflevering worden opgeschort, ook indien de koper meent enig recht van reclame te hebben.

7. Ontbinding door verkoper

In geval van niet of niet tijdige betaling, of indien koper niet voldoet aan enige andere met Van der Veen Bestratingen gesloten overeenkomst, heeft Van der Veen Bestratingen het recht om de uitvoering van de desbetreffende overeenkomsten en alle verdere overeenkomsten tussen partijen, ook indien deze niet of slechts ten dele zijn uitgevoerd, op te schorten of te ontbinden door middel van een buitengerechtelijke verklaring, althans ontbonden te beschouwen zonder gerechtelijke tussenkomst, onverminderd het recht van Van der Veen Bestratingen tot vordering van vergoeding van de schade, gederfde winst en interest. Het bepaalde in artikel 1 is ook van toepassing in geval van faillissement van de koper, diens surseance van betaling, aanbieding van een regeling aan crediteuren, beslaglegging op het bedrijfsvermogen of een gedeelte daarvan, liquidatie of overname van het bedrijf van de koper, wijziging van de rechtsvorm en wanneer er omstandigheden als in dit artikel bedoeld bij het afsluiten van de koop overeenkomst zijn geweest, zonder dat Van der Veen Bestratingen door de koper op de hoogte is gesteld. Indien Van der Veen Bestratingen besluit tot ontbinding, kan de koper aan de overeenkomst geen enkel recht meer ontlenen. Eventuele betalingstermijnen zijn vervallen en betaling van het reeds geleverde is direct en geheel opeisbaar.

8. Aansprakelijkheid

Alle directe of indirecte schade welke voortvloeit uit de met Van der Veen Bestratingen gesloten overeenkomst jegens de koper en/of derden wordt bij deze uitdrukkelijk uitgesloten.
In het bijzonder aanvaard Van der Veen Bestratingen geen aansprakelijkheid ten aanzien van de door haar verstrekte afbeeldingen, catalogi en tekeningen. Hetzelfde geldt voor de door Van der Veen Bestratingen verstrekte technische gegevens, maten en gewichten.

9. Wijziging van deze algemene voorwaarden

Van der Veen Bestratingen is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving aan wie dan ook. Indien deze voorwaarden gewijzigd wordt zullen de nieuwe voorwaarden op de overeenkomst, aanbieding, levering of dienst van toepassing zijn die van kracht waren op de dag dat die overeenkomst, aanbieding, dienst of levering schriftelijk door Van der Veen Bestratingen is bevestigd, tenzij anders overeengekomen.
Geschillen:
Alle, door Van der Veen Bestratingen als zodanig beschouwde, geschillen welke voortvloeien uit door haar gesloten overeenkomsten ter zake van verkochte en/of geleverde goederen, kunnen worden onderworpen aan het oordeel van de Kantonrechter dan wel de Arrondissementsrechtbank te Zwolle. Bij uitsluiting is Nederlands Recht van toepassing.

10 afwijkingen in teksten , prijzen en afbeeldingen en aanbiedingen


 

Afwijkingen in prijzen ,teksten en afbeeldingen dan wel druk en type fouten voorbehouden.

Voor aanbiedingen geld zolang de voorraad strekt